Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni

 • Sorwe Bilgi ve Mobil Teknolojleri A.Ş. (“SORWE”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine önem veriyor ve bu verilerinizi saklamak için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu ve/ veya veri işleyen” sıfatımızla aşağıda detaylı şekilde belirtmiş olduğumuz kapsamda işlemekteyiz.
 • SORWE, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
 • 1- SORWE Hangi Kişisel Verileri İşliyor?
  SORWE tarafından hazırlanarak kullanımınıza sunulan ve sizlerle bir şekilde bir araya gelmekte olduğumuz internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kimlik (Ad- Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet), iletişim (e-posta, cep telefonu), mesleki deneyim (meslek içi eğitim bilgileri), özlük (performans değerlendirme raporları), pazarlama(çerez kayıtları) ve işlem güvenliğine dair bir kısım veriler(IP adresi bilgileri, log kayıtları, şifre ve parola bilgileri, internet sitesi/ uygulama giriş çıkış bilgileri, mobil cihazınız işletim sistemi ve işletim sistemi versiyon numarası) ile kimlik bilgilerinizle birlikte tutulan tercihlerinize yönelik ve sistemde yer alan sorulara vereceğiniz cevaplara bağlı olarak bir kısım nitelikli kişisel verileriniz (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), SORWE tarafından işlenebilmektedir.

  Nitelikli kişisel verileriniz, aydınlatma metninde yer alan toplanma yöntemi, hukuki sebeplerle, belirtilen amaçlarla ve üst düzey güvenlik önlemleri alınarak işlenmekte ve ancak tarafınızdan paylaşımına ilişkin ayrıca bir açık rıza bulunmadığı sürece anonim hale getirilerek/ kimliğinizle eşleştirilmeden paylaşılmaktadır.

  2- Kişisel Verilerinizin İşleme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel verileriniz, SORWE ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, SORWE ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  Kişisel verileriniz, aşağıda üçüncü maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizin SORWE tarafından işlenmesinin hukuki dayanağını, kullanıcılarımızın bu aydınlatma metnine istinaden vermiş bulundukları “açık rıza” ve kullanıcılarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan müşterilerimiz ve SORWE meşru menfaatleri oluşturmaktadır.

  3- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
  SORWE mobil uygulamasını, web sitesini kullanırken, doğrudan sorulara verilen yanıtlarla veya cookies, çerez gibi isimlerle anılan uygulamalarla elde edilen kişisel verileriniz;
  • - Sizin açık rızanız olmadıkça kimlik bilginize ilişkin gizlilik korunarak, SORWE ile işvereniniz arasında akdedilen sözleşmenin ifası amacıyla,
  • - SORWE ile iş ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların SORWE‘nin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
  • - SORWE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
  • - Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve SORWE ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
  • - SORWE’nin ve SORWE ile sözleşme akdetmiş olan işvereninizin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesini desteklemek,
  • - SORWE’nin ve/ veya işvereninizin süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
  • - SORWE’nin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarını yapılabilmesi,
  • - SORWE ve / veya işvereniniz tarafından sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
  • - Size özel eğitim veya diğer ihtiyaçların belirlenerek önerilmesi ve kişisel gelişimin desteklenmesi,
  • - Düzenlenecek eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılımın sağlanması,
  • - Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • - Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  4- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “3” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” , 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ile 6. Maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” düzenlemesine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere SORWE ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, SORWE'nin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  5- Veri işleme süresi:
  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla ve yasal dayanakla sınırlı olmak üzere; SORWE'nin tabi olduğu mevzuat ve diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.

  Sürelere ilişkin her hangi bir yasal bir düzenleme bulunmaması halinde, bu süre SORWE tarafından yazılımı gerçekleştirilen her hangi bir yazılımın/uygulamanın kullanımı amacıyla oluşturulan kullanıcı hesabının kapatılmasından itibaren on (10) yıl olarak uygulanmaktadır. Bu sürenin sona ermesinden hemen sonra talebiniz olup olmadığına bakılmaksızın; kişisel verileriniz başka verilerle eşleştirilse dahi kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getirecek verilerin tamamı yok/ imha edilerek sizlerle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmekte yine işbu aydınlatma metninin 6. maddesi ile düzenlenmiş bulunan haklarınızı kullanmanız durumunda da aynı şekilde işlem yapılarak kişisel verileriniz anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

  6- Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:
  KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde SORWE’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;
  • a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
  • c. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  • f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok/imha edilmesini isteme,
  • g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
  • h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Başvurular, "Veri Başvuru Formu" formu doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir. Veri Başvuru Formu

  Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
  Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, SORWE’ye kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “İTÜ Ayazağa Kampüsü Teknokent Arı 4 Binası, Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi No:2/50/6 Maslak/Sarıyer - İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

  SORWE’ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.