Menú

Kurumsal Satış ve Gizlilik Sözleşmesi

 • 1. Sözleşmenin Tarafları:


  SORWE BİLGİ VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

  İTÜ Ayazağa Kampüsü Teknokent Arı 4 Binası, Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi No:2/50/6 Maslak/Sarıyer - İstanbul

  E-Posta: …………………….

  (bundan böyle “SORWE” olarak anılacaktır.)  ……………………………………………………...LTD. ŞTİ.

  E-Posta: ……………………………

  (bundan böyle "ŞİRKET" olarak anılacaktır.)  Taraflardan her biri bundan böyle “Taraf” ve her ikisi birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

  İşbu Kurumsal Satış ve Gizlilik Sözleşmesi Taraflar arasında aşağıdaki şart ve esaslar dahilinde imzalanmış bulunmaktadır.
 • 2. Sözleşmenin Konusu:
  İşbu sözleşmenin konusu; aşağıda belirtilen kural ve koşullara uygun olarak, “ŞİRKET” İnsan Kaynakları Departmanının, Sorwe Business Connect ekranı aracılığı ile Sorwe Business uygulamasının fonksiyonlarını kullanmasıdır. Tarafların yetkili temsilcileri tarafından hazırlanıp imzalanmadıkça bu sözleşmede yapılan hiçbir değişiklik geçerli olmayacaktır.
 • 3. Tanımlar:

  Bilişim Sistemi/ Bilişim Sistemleri: SORWE BUSINESS mobil uygulamaları, web ve SORWE Connect web tabanlı kullanıcı ara yüzünü,
  Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ŞİRKET’i ve/ veya SORWE’yi,
  Veri işleyen: ŞİRKET ile SORWE arasında akdedilen işbu sözleşmeye istinaden ŞİRKET’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen SORWE’yi,
  Kişisel veri: SORWE tarafından işbu sözleşmenin yerine getirilmesi için ŞİRKET tarafından belirlenen, açık rızası alınmış olan kimliği belirli veya belirlenebilir çalışan ve/ veya müşteri ve sair üçüncü gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,
  Açık rıza: SORWE tarafından işbu sözleşmenin yerine getirilebilmesi için sözleşme ile hedeflenen veri kapsamında kalan kişilere ait belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
  Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
  Bildirim: TTK m. 18 uyarınca yapılacak bildirimler dışında kalan ve Tarafların yukarıda yer alan e-posta adresleri kullanılarak yapılabilecek bildirimleri,
  İhtar ve İhbarlar: TTK m.18 kapsamında yapılacak bildirimler ile bunlarla sınırlı kalmaksızın, sözleşmenin feshi, sona ermesi, ihlali ve ihlalin giderilmesine yönelik bildirimleri,
  ifade eder.
 • 4. Tarafların Yükümlülükleri:
  4.1. SORWE’nin Yükümlülükleri:

  4.1.1. SORWE, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte sözleşme süresi içerisinde, ŞİRKET’e (IK Departmanı Kullanımına Yönelik) Sorwe Connect Yönetim Paneli Üyeliği  tanıyacak ve ŞİRKET’in bu sözleşme kapsamında üyelikten yararlanmasını sağlayacaktır. SORWE’nin bu yükümlüğü kapsamında Sorwe Connect Yönetim Paneli içerisinde ve Sorwe Business mobil uygulama aracılığı ile sağlayacağı hizmet kapsamı taraflarca kabul edilen Satış Teklifinde verilmektedir.

  SORWE Uygulama ve Bilişim sistemi/ sistemleri özelliklerini kesintisiz ve sürekli çalışacak şekilde ŞİRKET’in kullanımına sunmayı kabul ve taahhüt eder. Mobil uygulamalarda Apple ve Google’ın sağladığı minimum versiyon desteğine göre SORWE’nin de mobil desteği sürecektir.
  Mobil cihaz ve sürüm desteği politikalarında Apple ve Google politikalarına bağlı kalınacaktır.
 • 4.1.2. SORWE’nin işbu sözleşmenin temeli olan ve 4.1. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ŞİRKET’in işbu sözleşme doğrultusunda ödeme yapma yükümlülüğü bulunmayacağı gibi SORWE'nin de sözleşme bedelini talep etme hakkı olmayacaktır.
 • 4.2. ŞİRKET’in Yükümlülükleri:

  4.2.1. ŞİRKET, SORWE, tarafından kullanımına sunulan uygulamayı, dürüstlük, iyi niyet kuralları çerçevesinde yürürlükte mevzuat ve kanunlara uygun olarak kullanacağını, aksi kullanımlardan doğan hukuki ve cezai sorumluluğun SORWE’ye ait olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  4.2.2. ŞİRKET, uygulamanın kullanımını üçüncü kişi ve kişilerin kullanımına sunamayacağını, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, SORWE’nin yazılı onayı bulunmaksızın iştirak, bayi ve sair üçüncü kişilere devredemeyeceğini ve bu ve benzeri kişilere kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  4.2.3. SORWE, Sözleşme konusu hizmetlere ve uygulamaya ilişkin her türlü önlemi eksiksiz alacağını kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET, uygulamanın kullanımı esnasında fark ettiği her hangi bir güvenlik açığını ya da eksikliğini derhal SORWE’ye bildirecektir.

  4.2.4. ŞİRKET, SORWE tarafından verilecek hizmet kapsamında tüm hizmetin tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi kaydıyla; taraflarca kabul edilen Satış Teklifinde belirtilen ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenmiş ticari koşullar çerçevesinde kesilen fatura tutarını fatura tebliğ tarihinden itibaren …… gün sonunda SORWE’ye ödeyecektir.

  4.2.5. Ödeme, SORWE’nin Garanti Bankası Maltepe-İstanbul Şubesi’ndeki TR10 0006 2000 2050 0006 2915 18 no’lu IBAN numaralı hesabına yapılacaktır.

  5. Sözleşmenin Süresi:

  5.1. İşbu Sözleşme’nin süresi, Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl olup, Sözleşme 1 (bir) yılın sonunda hiçbir ihtar ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmaksızın kendiliğinden yenilenecek olup devam edecektir.

  5.2. Taraflardan her biri, bir ay öncesinden yazılı olarak ihbar etmek koşuluyla işbu sözleşmeyi herhangi bir tarihte ve herhangi bir neden göstermeksizin tazminatsız olarak feshetmeye yetkilidir.

  5.3 Sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde Bilişim Sistemi/Bilişim Sistemlerinde yer alan ŞİRKET’e ilişkin veriler, sözleşmenin feshi veya sona ermesinden sonraki 2 hafta süresince ”Sorwe Connect Yönetim Paneli” üzerinden ŞİRKET’in kullanımına açık kalacaktır. ŞİRKET bu süre içinde almak istediği her türlü veriyi ”Sorwe Connect Yönetim Paneli” üzerinden alabilecektir. Bu süre sonunda ise ŞİRKET’e ilişkin verilerin tamamı SORWE tarafından anonim hale getirilecektir.

  ŞİRKET, SORWE’nin aşağıda maddeler halinde yazılmış olan hallerde, ŞİRKET’e önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile vermiş olduğu Bilişim sistemi/ sistemleri kullanım hizmetinin bir kısmını veya tamamını geçici ya da süresiz olarak sonlandırma veya askıya alma hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan eder.

  - Bilişim sistemi/ sistemlerinin herhangi bir yasa dışı amaçla, yasaları, üçüncü tarafların haklarını ihlal eder şekilde kullanımının tespit edilmesi ya da bu tarz kullanımlar olduğuna dair idari ve/veya kazai makamlardan uyarı/ ihbar alınması,

  - Bilişim sistemi/ sistemleri hizmetinin kanunen yasaklanması ya da yasa veya mevzuat değişikliklerinden dolayı Bilişim sistemi/ sistemlerinden faydalandırma hizmetinin verilmesinin artık olanaksız olması,

  - Bilişim sistemi/ sistemlerinin fonksiyonalitesi ve çalışma şekline doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmek ya da müdahale girişiminde bulunmak,

  - Bilişim sistemi/ sistemleri vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak edinilen veriyi ya da bilgiyi doğrudan pazarlama ya da istenmeyen mail göndermek; satıcı ve müşterilerle istenmeyen bir şekilde irtibat kurmak, yasaklanmış yollarla pazarlama, reklam yapmak, mevcut kanun ve yönetmelik vesair yasal düzenleme ile yasaklanmış faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanmak,

  - Bilişim sistemi/ sistemleri içerisindeki mevcut veya iletilen içerik içersindeki mülkiyet, fikri mülkiyet hakkı ile ilgili veya bunların dışındaki herhangi bir bildirimi, şekil, logo ya da ifadeyi kısmen veya tamamen değiştirmek

  - Bilişim sistemi/ sistemleri kullanım hizmeti ile ilgili hizmet sağlayıcı SORWE hakkında, bilgisi dışında herhangi bir kitle iletişim aracı ile haber yapmak, duyuruda bulunmak, hizmet içeriği hakkında bilgi vermek,

  - Bilişim sistemi/ sistemlerine erişirken kimliğin gizlenmesi; servisi kullanan uygulamanın ve servisin gizlenmesi; başka bir kişi ya da kuruluşu taklit ederek servise erişim ve servisin kullanımı, taklit amacıyla servisin kullanılması,

  - Bilişim sistemi/ sistemlerini yasalara ve yönetmeliklere aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı olarak ve iftira, yanıltma, istismar, menfaat temin etmek amacıyla kullanmak.

  6. Gizlilik:

  6.1. Taraflardan biri tarafından diğer taraf çalışanlarına ve/veya yetkililerine açıklanan her türlü bilgi, uygulama içerisinde yer alan özel raporlamalar, tablo, grafik, doküman, metot, ilerleme, mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, patent, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve söz konusu ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, çalışan, müşteri ve piyasa bilgileri, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Taraflar, üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinen ya da bilinebilecekler dışındaki, tüm bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişi veya kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

  6.2. SORWE, uygulamanın gerçek kişiler tarafından kullanımına bağlı olarak verilen bilgileri ancak ve ancak kişilerin, kişisel verilerinin SORWE’de bulunması ve rıza göstermeleri halinde sadece ŞİRKET ile paylaşacaktır. ŞİRKET, kişilerin kimlik bilgileri ile vermiş olduğu cevapların SORWE tarafından ifşa edilmesini talep etmesi halinde ŞİRKET ilgili kişinin bilgisinin bulunduğunu ve rızasının var olduğunu belgelemesi kaydıyla SORWE’den yazılı olarak talepte bulunabilir. Aksi takdirde SORWE bu ve benzeri bilgileri vermekten imtina edebilir.

  6.3. Taraflar, Gizli Bilgileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, danışmanlarına, alt çalışanlarına ve bu sözleşme gereği kullandığı alt yüklenicilerine verebilecek olup, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini, danışmanlarını, alt çalışanlarını ve alt yüklenicilerini de uyarmak yükümlülüğündedir. Taraflar, işçilerinin, danışmanlarının, alt çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde ilgili taraf doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflardan biri, gizli bilgi hakkında yetkisiz bir açıklamanın yapıldığı veya diğer taraf işçileri, danışmanları, alt çalışanları ve alt yüklenicileri tarafından kendi ve üçüncü şahıslar lehine kullanıldığını öğrendiği andan itibaren ve masrafları diğer tarafa ait olmak üzere kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabilir, ödemeyi durdurabilir, sözleşmeyi mehilsiz feshedebilir. İhlal eden taraf, gizlilik yükümlülüğünün ihlali nedeniyle doğacak her türlü zarar ve ziyanı bu ihlalin kendisi tarafından gerçekleştirildiğinin kesinleşmiş bir yargı kararıyla tespit edilmesi halinde diğer tarafın yazılı talebi üzerine nakden ve defaten ödemekle de yükümlüdür.

  6.4. Taraflar, diğer tarafın gizli bilgilerini yetkisiz bir açıklamada kullanılması veya diğer taraf işçileri, danışmanları, alt çalışanları ve alt yüklenicileri tarafından kendi ve üçüncü şahıslar lehine kullanılması yahut bu gizli bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmadığının kesinleşmiş bir yargı kararı ile tespit edilmesi hallerinde diğer tarafa Sözleşme bedelinin iki katı tutarında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

  6.5. İşbu sözleşmenin süresinin bitmesi halinde dahi tarafların işbu sözleşmenin 6. maddesi kapsamında belirtilen gizlilik yükümlülükleri devam eder.

  6.6. ŞİRKET ve/ veya Bilişim sistemi/ sistemleri kullanıcısı, bu sistemlerin kullanımı için kendisine verilmiş olan kullanıcı adı, şifre, gizli anahtar ve güvenlik sertifikalarının güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

  ŞİRKET ve/ veya Bilişim sistemi/ sistemleri kullanıcısı, kendisi tarafından oluşturulan gizli anahtar ve şifrelerin unutulması ve/ veya kaybedilmesi halinde kullanılan ekranda yer alan “şifremi unuttum” adımını kullanarak yeniden şifre alabilecek olup, yeni şifre ŞİRKET ve/ veya Bilişim sistemi/ sistemleri kullanıcısının, SORWE’ye bildirilmiş olan son e-posta adresine gönderilecektir. Gönderilme anından itibaren yeni şifre ve anahtarın korunmasından ilgili kişi sorumlu olacaktır.

  6.7. ŞİRKET ve/ veya Bilişim sistemi/ sistemleri kullanıcısı, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı adı, şifre, gizli anahtar ve güvenlik sertifikalarının çalındığından ya da üçüncü kişilerin eline geçtiğinden şüphelenmesi durumunda SORWE’ye durumu derhal yazılı olarak bildirir.

  6.8. Aşağıdaki bilgiler “Gizli Bilgi” kapsamında değerlendirilmeyecektir;

  - Yazılı kayıtlarında belirtildiği üzere, Taraflar tarafından temin edilmesinden önce karşı Taraf tarafından bilinen, bilinmesi mümkün olan bilgiler,
  - Taraflardan kaynaklanmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
  - Üçüncü bir tarafın sahip olduğu yasal bir hakka dayanarak verdiği bilgiler,
  - Meri yasalara istinaden resmi kurumların Taraflardan açıklamasını istediği bilgiler; şu koşulla ki bu durumda ŞİRKET’i önceden yazılı olarak bilgilendirilecek ve bilgiyi açıklayan, açıklanması istenen bilgilerin gizliliğini korumak için gereken bütün çabaları gösterecektir.

  7. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği:

  SORWE işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerle ilgili olarak, ŞİRKET’in çalışanlarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat (bundan böyle “Kişisel Veriler Mevzuatı” olarak anılacaktır) kapsamında belirlenen usul, esas ve ilkelere uygun olarak, edimlerin ifası için gerekli olduğu ölçüde işleyeceğini ve/ veya üçüncü kişilere aktararak edimlerin ifasını yerine getireceğini; bu bilgileri gizli tutacağını ve gizli tutulması için gereken tüm önlemleri alacağını; kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir geçerli neden kalmaması durumunda söz konusu Kişisel Verileri derhal imha edeceğini ya da anonim hale getirerek bilgilerin kişisel veri statüsünden çıkartılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  SORWE, Sözleşmenin taraflarca kabul edilen Satış Teklifinde belirlenen uygulama kapsamında ŞİRKET tarafından belirlenen hedef kullanıcılar ile iletişim bilgileri paylaşılan kişilerin açık rızasını alarak kişisel verileri elde edecek, kaydedecek, depolayacak, muhafaza edebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, açık rıza kapsamında açıklayabilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek, anonim hale getirerek kullanabilecektir.

  ŞİRKET, Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında, kişisel verisi işlenen kişilerin bu Sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gereken taleplerinin kendisine iletilmesi halinde gecikmeksizin SORWE’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yükümlülüğünün geç yerine getirilmesi ve/ veya hiç yerine getirilmemesi halinde SORWE, ilgili kişiye dair işlenen veriler nedeni ile Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında ve bu sözleşmeye istinaden ŞİRKET’e karşı sorumlu olmayacaktır.

  SORWE Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kendi verileri için aldığı tedbirlerden az olmamak kaydıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

  SORWE, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere ya da Kişisel Veriler Mevzuatı’na kasten ve/ veya ağır ihmali ile aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde idari para cezaları da dâhil olmak üzere ŞİRKET’in doğrudan uğrayabileceği her türlü zararı, ŞİRKET’in yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin edecektir.

  SORWE, işbu Sözleşmenin ifası ile elde etmiş olduğu kişisel veriler ve diğer her türlü bilgiyi, ŞİRKET’in talebi halinde ve/veya sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki (2) ay içerisinde ŞİRKET tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde imza karşılığı teslim edecek ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silecek, yok edecek veya anonim hale getirerek bilgilerin kişisel veri statüsünden çıkartılmasını sağlayacaktır. SORWE, yasal zorunlulukları olması halinde, yasal sorumluluklarının gerektirdiği ölçüde, kişisel verileri saklayabilecektir.

  SORWE, ŞİRKET tarafından işbu Sözleşme konusu verilere ilişkin iletilecek her türlü bilgi ve belge talebini karşılamayı kabul ve beyan eder.

  SORWE Kişisel Veriler’in, kastı ve/ veya ağır ihmali olmaksızın, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda, bu durumu derhal ŞİRKET’e bildirmeyi kabul ve beyan eder.

  SORWE tarafından işbu maddede yer alan hükümlerin ihlali durumunda ŞİRKET’in Sözleşmeyi 10.1 madde de düzenlenen şekilde aykırılık bildiriminde bulunulması akabinde ihale devam edilmesi halinde tazminatsız ve herhangi bir ceza, bedel ödemeksizin erken feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda SORWE; gerek ŞİRKET’in, gerekse 3. kişilerin, tespit edilen ve doğrudan uğramış oldukları zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

  İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

  8. Fikri Mülkiyet Hakkı:

  8.1. Sözleşmeye konu uygulama, SORWE tarafından hazırlanmış olup; uygulama üzerinde ŞİRKET hiçbir fikri mülkiyeti söz konusu değildir. Bu nedenle 3.şahısların uygulama’dan kaynaklı her türlü talebinin muhatabı SORWE’dir.

  SORWE’nin fikri mülkiyet hakkının bir sonucu olarak, uygulamanın ŞİRKET ve/veya Sözleşme kapsamında uygulamayı kullanan kişiler tarafından kullanımı sonrası ortaya çıkan anonim analizlerin, anonim ve kümülatif raporların ve sair bilgilerin kullanım hakkı ile her bir süreç, analiz ve bilgiye ilişkin işleme, çoğaltma , yayma hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletim hakkı SORWE’nin sorumluluğundadır ve SORWE’ye aittir. SORWE, bilgiler üzerinde yukarıda belirtilen hakların kendisine devri için bu devir karşılığında, telif hakkı ve/veya başka nam altında herhangi bir bedel ödemeyecektir.

  8.2. ŞİRKET, üçüncü bir kişinin uygulamada iş bu sözleşme kapsamında yer alan ŞİRKET tarafından yüklenmiş bilgiler üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunması halinde SORWE’nin bu sebeple katlanmak zorunda olduğu her türlü zarar için işbu zararı belgelendirmek suretiyle kendisine rücu edebileceğini ve rücuya konu tutarı SORWE’nin yazılı talebi üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8.3. ŞİRKET tarafından SORWE’ye yapılan bildirimler ile alınan geri beslemelere istinaden uygulama üzerinde yapılan her türlü ekleme, değişiklik ve çıkarma işlemleri, ŞİRKET’in uygulama üzerinde telif, lisans ya da fikri mülkiyet hakkı gibi haklar iddia edebilmesi şeklinde yorumlanmayacaktır.

  9. Sözleşmenin Devri:

  9.1. Taraflar, diğer tarafın önceden yazılı muvafakatini almaksızın, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemeyecek, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple, bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.

  9.2. Tarafların ortaklık ve/veya yönetim/kontrol yapısındaki değişiklik, sözleşmenin devri olarak telakki edilmeyecek ve işbu sözleşme yeni şirket/yönetim için de geçerli olacaktır.

  10. Sözleşmenin Feshi ve Mücbir Sebep:

  10.1. Taraflardan herhangi birisinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması halinde ve bu durumun, diğer tarafça kendisine ihtar ve/ veya ihbarına (Aykırılık Bildirimi) rağmen ve bu ihtar ve/ veya ihbarın işbu sözleşmede bildirilen adresine tebliğinden itibaren 15 gün içinde düzeltilmemesi halinde, aykırılık bildirimi yapan taraf sözleşmeyi derhal feshetme hakkını haizdir. Sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan taraf, diğer tarafın bu sebeple doğan her türlü zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

  10.2. Tarafların çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen doğal afetler, salgın hastalıklar, harp, seferberlik, yangın, infilâk, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların dışında ve kontrolü haricinde vuku bulun haller, iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda taraflar mücbir sebep devam ettiği sürece işbu sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerinden sorumlu olmayacaklardır. Taraflar mücbir sebebin vukuunu ve detaylarını derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin kesintisiz olarak 1 aydan fazla sürmesi halinde, mücbir sebebe maruz kalmayan Taraf Sözleşmeye devam etme ya da tazminatsız fesih etme opsiyonlarına sahiptir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, mücbir sebebin etkilerinin azaltılarak işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ya da en azından bir kısmını yerine getirmek için gereken özen ve çabayı gösterecektir.

  11. Sözleşmenin Bağımsızlığı :

  11.1. İşbu sözleşmenin tüm koşulları taraflar arasında ilerleyen dönemlerde bu sözleşme konusundan bağımsız olarak imzalanıp yürürlüğe girebilecek diğer sözleşmelerden (gizlilik sözleşmesi, KVKK sözleşmesi hariç) tamamı ile bağımsızdır. Aksi taraflarca açık ve yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, diğer sözleşmelerin herhangi bir koşulundan hiçbir şekilde etkilenmez.
  11.2. Daha önceki anlaşmalar, uygulamalar veya işlemler neticesinde tarafların birbirlerine karşı doğmuş bir yükümlülüğü veya borcu varsa, bu nevi yükümlülük veya borçlara işbu sözleşmenin akdinden dolayı halel gelmez.
  11.3. Sözleşmenin herhangi bir madde, paragraf veya hükmünün geçersiz veya ileri sürülemez olması sözleşmenin diğer madde, paragraf veya hükümlerinin geçerliliğini veya ileri sürülebilirliğini etkilemez.

  12. Vergi, Resim ve Harç:

  TARAFLAR, işbu sözleşmenin imzalanmasından kaynaklanan damga vergisinden her türlü harç ve vergilerden birlikte yarı yarıya sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Damga vergisi ŞİRKET tarafından ödenecek olup yarısı SORWE’ye fatura edilecektir.

  13. Tebligat Adresi:

  Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü ihbar, ihtar, bildirim, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı iş adreslerine yapılacaktır. Herhangi bir adres değişikliği halinde taraflar, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildireceklerdir. Taraflar; yeni adres bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan tebligatın geçerli olacağını, keza Tebligat Kanunu Madde 7/a uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin (kayıtlı elektronik posta adresi) olması ve bu adresi diğer tarafa bildirmesi durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını kabul ve beyan eder.

  14. Delil Sözleşmesi:

  Işbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda TARAFLAR, her iki tarafın veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının,faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının vb. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  15. Uyuşmazlıkların Giderilmesi:

  Işbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkeme Ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmış olup; uyuşmazlıkların çözülmesinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

  16. Ekler:

  Aşağıdaki belgeler işbu sözleşmenin eki ve tamamlayıcısı olup, ayrılmaz parçasıdır;

  EK-1: ŞİRKET‘in Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  EK-2: ŞİRKET‘in Vergi Levhası fotokopisi
  EK-3: Tarafların İmza Sirküleri
  EK-4: SORWE’nin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  EK-5: SORWE’nin Vergi Levhası fotokopisi

  EK-6: Taraflarca Kabul Edilen Satış Teklifi

  17. Son Hükümler:

  İşbu sözleşme; 17 (onyedi) ana maddeden ibaret olup; iki asıl olarak, taraflar arasında tam bir mutabakata varılarak ……… tarihinde İstanbul’da imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.