Gizlilik Sözleşmesi

 • 1. TARAFLAR
  İşbu Gizlilik Sözleşmesi; “İTÜ Ayazağa Kampüsü Teknokent Arı 4 Binası, Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi No:2/50/6 Maslak/Sarıyer - İstanbul” adresinde yerleşik SORWE BİLGİ VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (işbu sözleşmede “Gizli Bilgi İfşa Eden” olarak anılacaktır) ile ………………….. adresinde yerleşik “……………………….’ (işbu sözleşmede “Gizli Bilgi İfşa Edilen” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şart ve esaslar dahilinde imzalanmış bulunmaktadır.
  Gizli Bilgi’yi İfşa Eden ile Gizli Bilgi İfşa Edilen işbu gizlilik sözleşmesi (“Sözleşme”) çerçevesinde ayrı ayrı taraf (“Taraf”) ve birlikte taraflar (“Taraflar”) olarak anılacaktır.
 • 2. KONU
  Gizli Bilgi İfşa Eden ile gerçekleştirilen her türlü ortak çalışma, demo, prototip ve süreç tasarımı çalışmaları kapsamında Gizli Bilgi İfşa Eden, yazılı veya sözlü olarak doğrudan, personelleri ve/veya atayacağı danışmanları aracılığıyla Gizli Bilgi İfşa Edilen ile bilgi paylaşımında bulunacaktır. Bu çerçevede Taraflar işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.
 • 3. TANIMLAR
  GİZLİ BİLGİ: GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in kendisi, işçileri, acenteleri, danışmanları ya da çalışanlarınca GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’in işçileri, acenteleri, danışmanları ya da çalışanlarına ve halen veya daha önceden GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN ile sözleşme ilişkisi bulunanlar da dâhil olmak üzere her türlü temsilcilerine açıklanan GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e ve/veya GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in müşterilerine ait faaliyetleri, taahhütleri, operasyonları, hizmetleri, çalışmaları, çizimleri, planları, raporları, teknolojisi, know-how’ı, fikri ve sınai mülkiyet hakları, varlıkları, personeli, durumu, ticari sırları, stratejileri ve ürünleri (yönetim, mali, pazarlama, ticari, teknik ve diğer konulara ilişkin düzenlemeleri ve mevcut, eski ya da muhtemel müşterileri ve tedarikçilerinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler de dâhil olmak üzere) ve/veya GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e ilişkin olarak GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN ya da danışmanları tarafından materyallerin incelenmesi sonucu öğrenilen veya GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN yönetimi veya çalışanları, temsilcileri, tedarikçileriveya üçüncü şahıslar tarafından GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN ya da danışmanlarına yazılı, çizili veya okunabilir herhangi bir formatta sağlanan ya da yapılan görüşmelerde herhangi bir şekilde açıklanan tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile içerikleri de dâhil olmak üzere, yukarıda belirtildiği şekilde bilgilerden yaratılan, bilgileri yansıtan veya içeren ve GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN ya da danışmanları veya personeli tarafından hazırlanmış tüm raporlar, analizler, kişisel veriler de dahil olmak üzere her türlü veri, planlar, derlemeler, çalışmalar, portal erişim şifreleri ve diğer bilgiler, “GİZLİ BİLGİ”yi,
  KİŞİSEL VERİ: GİZLİ BİLGİYİ İFŞA EDEN tarafından GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLENLE paylaşılan, açık rızası alınmış, kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin özel niteliteki kişisel bilgiler dahil işlenmiş veya işlenmemiş her türlü bilgiyi,
  ANONİM HALE GETİRME: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
  ifade eder.
 • 4. GİZLİ BİLGİ’NİN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  4.1. GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLENİ, gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren başlamak üzere GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN ile olan ticari ilişki süresince ve sonrasındaki 10 (on) yıllık süre boyunca kişisel verileri ise sözleşme süresince ve hitamından sonra süresiz olarak gizli tutacağını, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacağını, kişisel verileri GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in ilk yazılı talebi üzerine GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e teslim ve derhal imha edeceğini, hiç bir hal ve koşulda GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından paylaşılan GİZLİ BİLGİ, KİŞİSEL VERİ ve sair bilgileri anonim hale getirerek elinde bulundurmayacağını ve/ veya hiç bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4.2. GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN bünyesi altında faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşlar ve yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri, personeli, mülakatçıları, şefleri, acenteleri ve aralarında yine GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN tarafından atanmış durumda bulunan veya yeni atanan ve GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’i temsil eden avukat, muhasebeci, danışman ve mali müşavirlerinin de bulunduğu temsilcilerin de aşağıdaki yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır:
  a) GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN aldığı kişisel verileri ve Gizli Bilgiyi, ……………………….Hizmeti’nde sadece Sözleşme’nin ifası amacıyla ihtiyaç duyulan kadar kullanacak ve bu Gizli Bilgiyi ihtiyaç duyulan amacın dışında kendi ya da üçüncü bir şahsın menfaat ya da amaçları için ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla başka herhangi bir amaçla, paylaşmayacak, kullanmayacak ve açıklamayacaktır.
  b) GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in yazılı onayı olmaksızın herhangi bir zamanda (doğrudan veya dolaylı olarak) görevleri icabı Gizli Bilgi’yi ve/ veya kişisel veriyi bilmesi gereken çalışanları veya danışmanları dışında herhangi bir şahsa bu bilgileri kısmen veya tamamen açıklamayacak veya ulaşma yetkisi vermeyecektir.
  c) GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, herhangi bir zamanda elde edeceği tüm bilgilere özel ve gizli muamelesi yapacak ve bu gizliliği sağlamak ve korumak için gerekli olabilecek her türlü tedbiri alacaktır.
  d) GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından kendisine verilen, açıklanan veya açıklanması sağlanan kişisel veriler dahil bilgileri veya materyalleri veya diğer belgeleri ya da malzeme ve verileri, yürürlükteki ilgili mevzuatın ve çalışmalar sonucu hazırlayabilecekleri raporların oluşturulmasının gerektirdiği haller dışında hiçbir şekil veya surette kopya etmeyecek, depolayamayacak, değiştirmeyecek, yeniden düzenlemeyecek, çoğaltmayacak veya zilyetliğini devretmeyecektir.
  e) Kişisel veriler dahil, verilen tüm bilgiler her zaman GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in mülkiyetinde kalacaktır ve Gizli Bilgilerin GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’e açıklanması veya ulaşma yetkisi verilmesi hiçbir şekilde GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’e verilen bilgi ya da materyallerin herhangi bir kısmına ilişkin olarak bir hak ya da yetki verildiği şeklinde yorumlanamaz.
  f) GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN edindiği bilgilerden yaratılan ve bu bilgileri yansıtan veya içeren ve GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN tarafından hazırlanmış raporların bir suretinin GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in kendisine de verilmesi konusunda mutabıktır.
  g) GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, broşür, ilan ve tekliflerinde GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in yazılı izni olmadan GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in adını ve unvanını referans olarak kullanamaz.

  5. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER
  a) Gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden sahip olunan bilgiler,
  b) Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
  c) İlgili mevzuat, Mahkeme kararı veya yetkili resmi kurumların idari emirleri gereğince açıklanması gereken bilgiler.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, veri işleyen sıfatı ile GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN adına yapabileceği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin / işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

  a) İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) hangi bilgilerin ne suretle işleneceği, alınan güvenlik önlemleri, işlenen bilgilerin ne amaçla kullanılacağı ve ne kadar süre ile saklanacağı ve sair hususlarda mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi / aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve açık rızasını almayı,
  b) İşbu Sözleşme kapsamında gerekli olduğu hallerde, kişisel verilerin GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e aktarılması ve bu kişisel verilerin GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından İlgili Kişi’nin kampanya, promosyon, tanıtım ve benzeri satış, anket çalışmaları, doğrudan pazarlama ve satış sonrası aktivitelerinden faydalandırılabilmesi amacıyla kullanılması, yine GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından anılan amaçlarla İlgili Kişi’ye iletişim kanallarıyla (telefon, e-posta, mektup, SMS/MMS vb.) erişilmesi hususlarında, İlgili Kişi’yi ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeyi / aydınlatmayı ve İlgili Kişi’nin açık rızasını almayı,
  c) Tüm kişisel verileri işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 3. Kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı,
  d) Kişisel verileri, elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre işlememeyi ve GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’den bu yönde bir talimat gelmesi halinde, derhal kişisel verileri silmeyi ve/veya yok etmeyi,
  e) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’’in tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi,
  f) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’i derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e vermeyi ve GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,
  g) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı, ayrıca GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından talep edilebilecek gerekli diğer tüm güvenlik tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak uymayı,
  h) İşbu maddede sayılan hususlar ile Sözleşme ve eklerinde yer alan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin diğer yükümlülüklerin ifasına uyumunun, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından bizzat ve/veya tayin edilecek bir kuruluş tarafından denetimini sağlanması için GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN tesislerine, bilgisayarlarına ve sair bilgi sistemlerine erişim hakkı vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, çalışanlarının, hissedarlarının ve yüklenicilerinin de işbu maddeye uygun hareket etmesini sağlayacaktır.
  i) Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN işbu Madde’de sayılan yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan her türlü zarar, dava, talep, masraf ya da kovuşturma vb. karşısında münhasıran sorumlu olup, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in ilk talebi ile tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten, peşin olarak tazmin edecektir.

  7. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
  GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in Gizli Bilgisi’ni ve/ veya nezdinde bulunan kişisel veriyi yetkisiz bir biçimde ifşa etmişse, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’i derhal yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir ve GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in maruz kalabileceği zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN, gerek kendiliğinden, gerekse GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’nin bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’ye ait olmak kaydı ile tüm yasal yollara başvurabileceği gibi maruz kaldığı her türlü zararı ve ziyanın tazminini de talep edebilir. GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’in bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamanın yanında GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e ifşa edilen her bir gizli bilgi ve veya/ kişisel veri için 100.000 TL tazminat ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.

  8. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
  İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’in işbu Sözleşme’deki gizlilik yükümlülükleri GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN ile olan ticari ilişki süresince ve sonrasındaki 10 (on) yıl süre boyunca; kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülükleri ise Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin hitamından sonra süresiz şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  9. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
  Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

  10. TEBLİGAT ADRESİ
  Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşme'nin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Ancak, temerrüt, fesih, rücu ihtarları noter, telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren diğer tarafa en geç 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilmediği takdirde, eski adres ve iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

  11. DAMGA VERGİSİ
  Sözleşme’den doğabilecek vergi (Damga Vergisi), harç ve sair mali yükümlülükler GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN tarafından ödenecek olup ödemeye ilişkin belgeler GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e yasal süre içerisinde tevdi edilecektir. İşbu maddede belirtilen mali yükümlülüklerin herhangi bir nedenle GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN tarafından ödenmesi halinde, GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN bu tutarı T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi oranında faizi ile birlikte GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

  12. İMZA
  Sözleşme, Taraflarca okunup müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla 1 (bir) nüsha olara …./ …./ 2020 tarihinde imzalanmış ve asıl nüshası GİZLİ BİLGİ İFŞA EDEN’e, aslı gibidir tasdikli sureti ise GİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN’e verilmiştir.

  GİZLİ BİLGİ İFŞA EDENGİZLİ BİLGİ İFŞA EDİLEN