Menu

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 • Sorwe Bilgi ve Mobil Teknolojleri A.Ş. (“SORWE”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine önem veriyor ve bu verilerinizi saklamak için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu ve/ veya veri işleyen” sıfatımızla aşağıda detaylı şekilde belirtmiş olduğumuz kapsamda işlemekteyiz.
 • SORWE, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
 • 1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel verileriniz, SORWE ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, SORWE ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
  SORWE mobil uygulamalarını ve web tabanlı ara yüzünü kullanırken, doğrudan sorulara verilen yanıtlarla veya cookies, çerez gibi isimlerle anılan uygulamalarla elde edilen kişisel verileriniz;
  • - SORWE ile işvereniniz arasında akdedilen sözleşmenin, kimlik bilginize ilişkin gizlilik, sizin açık rızanız olmadıkça, korunarak yerine getirilmesi,
  • - SORWE ile iş ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların SORWE‘nin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
  • - SORWE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
  • - Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve SORWE ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
  • - SORWE nin ve SORWE ile sözleşme akdetmiş olan İŞVEREN(veri sorumlusu)’in tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesini desteklemek,
  • - SORWE’nin ve/ veya İŞVEREN(veri sorumlusu)’in süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
  • - SORWE'nin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,
  • - SORWE’nin ve/ veya İŞVEREN(veri sorumlusu) tarafından sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
  • - İŞVEREN(veri sorumlusu) tarafından talep edilmesi halinde eğitim verilmesi ve çalışanların geliştirilmesi,
  • - Düzenlenecek eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
  • - Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • - Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni”nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” düzenlemesine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere SORWE ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, SORWE’nin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  4- Veri işleme süresi:
  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; SORWE’nin tabi olduğu mevzuat ve diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

  5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:
  KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde SORWE’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;
  • a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
  • c. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  • f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
  • h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Başvurular, Veri Başvuru Formu adresinde yer alan form doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

  Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
  Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, SORWE’ye kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “İTÜ Ayazağa Kampüsü Teknokent Arı 4 Binası, Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi No:2/50/6 Maslak/Sarıyer - İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

  SORWE’ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.